LAMECO Group 

Miếng Chêm Ghép

Sử dụng & Thư viện ảnh

Một số ví dụ sử dụng miếng chêm dán tách lớp

Bấm chuột lên ảnh để phóng to ảnh; nháy đúp chuột để thu nhỏ chúng lại.

Thư viện ảnh về các miếng chêm dán tách lớp

Di chuột lên các ảnh để phóng to chúng


COBRA.X® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế đang chờ, Gia nả đại: Bằng sáng chế đang chờ, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế đang chờ.
DUOPEEL® - đã đăng ký thương hiệu, Pháp: Bằng sáng chế số: FR 2 944 990 B1, Châu Âu: Bằng sáng chế đang chờ.
INTERCOMPOSITE® - đã đăng ký thương hiệu, Pháp: Bằng sáng chế số: FR 2 572 411 B1.
INSTANT-PEEL® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế đang chờ, Gia nả đại: Bằng sáng chế đang chờ, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế số: US 9,381,725 B2.
X.FIBER®, X.FIBER-Carbon®, X.FIBER-Glass® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 444 094 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 464 337 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế số: US 8,518,839 B2.
Qar.X DATA-SHIM® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 615 764 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 522 861 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế đang chờ.
SILENTLINE® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 0 667 233 B1.