LAMECO Group

Bản quyền LAMECO

Các tài liệu này (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả văn bản, hình ảnh, biểu tượng, biên dịch và thiết kế) đều thuộc bản quyền của tập đoàn LAMECO © 1998-2020. Mọi quyền đều được bảo vệ.

Các vật liệu của LAMECO có thể được sao chép và Phân Phối trên cơ sở hạn chế:

1. Đối với các mục đích Phi thương mại, với điều kiện các tài liệu sao chép Phải đảm bảo tính nguyên vẹn
2. Tất cả các bản sao Phải có thông báo rõ ràng: " Bản quyền thuộc về Tập đoàn LAMECO © 1998-2020. Tất cả các quyền được bảo vệ."

Các vật liệu này không được Phép sao chép và Phân Phối lại cho các mục đích thương mại hoặc để bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho Phép bằng văn bản của LAMECO. Nếu bạn có thắc mắc về những điều khoản này hoặc muốn biết thêm thông tin, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ webmaster@lamecogroup.com.

Lameco, Cobra.X, DuoPeel, Intercomposite, Instant-Peel, PeekPeel, PeelStick, Pymix, X.Fiber, X.Fiber-Carbon, X.Fiber-Glass, Silentline và Qar.X DATA-SHIM đã đăng ký thương hiệu.

Cobra.X, DuoPeel, Intercomposite, Instant-Peel, X.Fiber và Silentline là các vật liệu đã được cấp bằng sáng chế.

Qar.X DATA-SHIM là sản Phẩm đã được cấp bằng sáng chế.

  • COBRA.X® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế đang chờ, Gia nả đại: Bằng sáng chế đang chờ, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế đang chờ.
  • DUOPEEL® - đã đăng ký thương hiệu, Pháp: Bằng sáng chế số: FR 2 944 990 B1, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 2 248 661 B1.
  • INSTANT-PEEL® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 2 849 938 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế đang chờ, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế số: US 9,381,725 B2.
  • INTERCOMPOSITE® - đã đăng ký thương hiệu, Pháp: Bằng sáng chế số: FR 2 572 411 B1.
  • Qar.X DATA-SHIM® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 615 764 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 522 861 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế đang chờ.
  • SILENTLINE® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 0 667 233 B1.
  • X.FIBER®, X.FIBER-Carbon®, X.FIBER-Glass® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 444 094 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 464 337 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế số: US 8,518,839 B2.