LAMÉCO Group

Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thực hiện một xử lý các dữ liệu cá nhân dành cho việc đáp ứng các yêu cầu được đưa ra trên trang web của chúng tôi và cho việc quản lý các mối quan hệ giao dịch với khách hàng và các khách hàng tiềm năng của chúng tôi. Việc xử lý này là cần thiết cho việc quản trị các yêu cầu này. Việc xử lý dựa trên điều 6, đoạn 1, điểm b), của quy tắc chung về việc bảo vệ các dữ liệu (quy tắc UE 2016/679 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 - RGPD).

Các dữ liệu cá nhân chỉ rõ các dữ liệu nào xác định bạn như một thể nhân. Chúng tôi có thể được phép xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây liên quan đến bạn:

  • Các thông tin chi tiết của bạn bao gồm: Họ, tên, số điện thoại, địa chỉ bưu chính và email

Người phụ trách xử lý là biên tập viên của trang web trong đó nhận dạng và các thông tin chi tiết của biên tập viên được chỉ rõ dưới đây::
LAMÉCO
2bis Rue Blaise Pascal
ZA de Pissaloup
78190 TRAPPES
Pháp
ĐT: + 33 1 30 68 61 05

Các thông tin chi tiết của người được ủy quyền bảo vệ các dữ liệu là:: +33 1 30 68 61 07, .

Người nhận các dữ liệu là người phụ trách xử lý các dữ liệu và nhân viên liên quan đến việc phản hồi các yêu cầu.

Người phụ trách xử lý không có ý định thực hiện việc chuyển dữ liệu của các cá nhân cho một tổ chức quốc tế.Tuy nhiên người phụ trách có thể chia sẻ các dữ liệu với một đại lý bán hàng nằm ở một nước thứ ba sẽ thay mặt cho côn ty chúng tôi, có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của vùng địa lý của bạn.

Các dữ liệu sẽ được lưu giữ trong vòng 15 năm kể từ ngày được thu thập.

Người có các dữ liệu cá nhân được thu thập có quyền :

  • yêu cầu người phụ trách xử lý việc truy cập các dữ liệu nhận dạng cá nhân, hiệu đính hoặc xóa các dữ liệu, hoặc hạn chế xử lý liên quan đến những người liên quan,
  • phản đối việc xử lý dữ liệu,
  • đối với tính di động của các dữ liệu này,
  • đưa ra khiếu nại đối với cơ quan giám sát.

Không có bất kỳ hồ sơ nào sẽ được bán và nhìn chung không có bất kỳ quyết định tự động nào sẽ được đưa ra trên cơ sở các dữ liệu đã thu thập.